AlertFor the health of our community and patients, we are providing COVID-19 testing at no cost for those exhibiting symptoms of the virus or for those who have been exposed to someone with COVID-19. For more information and to schedule a test, please visit www.myprevea.com to schedule a lab test. Información en Español sobre Corona Virus (COVID-19)

Prevea Health

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

 

KUAJ DAWB TUS MOB COVID-19

  • Tsis toob kas tus naj npawb xaus saus
  • Tsis toob kas yuav muaj is saws las
  • Kuaj dawb
 

Cov lus tibneeg nug

Leeg twg yuav tsum tau mus kuaj saib puas tau tus mob COVID-19?

Cov neeg nyob ze tus neeg uas kuaj tiav tag es muaj tus mob COVID-19; lossis, cov neeg uas muaj ib qhov tsos mob raws li no:  ua no, hnoos, kub taub hau, tsis hnov qab lossis hnov tsw, mob leeg, txoj siav lossis ua pa nyuaj, mob caj pas 
 

Leeg twg yuav tau txais kev kuaj dawb tus mob COVID-19?

Prevea Health pub kuaj dawb tus mob COVID-19 rau tus neeg uas muaj ib qhov lossis muaj ntau qhov tsos mob raws li no: Hnoos, txoj siav, ua pa nyuaj, kub taub hau, ua no, ib ce pheej tshee ua nrog no, mob leeg, mob taub hau, mob caj pas thiab/lossis tshwm sim tshiab uas noj tsis qab lossis tsis hnov tsw.  Peb kuj pub kuaj dawb rau cov neeg uas nyob ze tus neeg uas tau tus mob COVID-19 thiab cov neeg uas nyob ze tus neeg cais nws tus kheej tam sim no vim tias tej zaum nws tau tus mob COVID-19.
 

Qhov chaw kuaj dawb tus mob COVID-19 no kuaj nyob rau qhov twg?

Ntawm cov qhov chaw uas Prevea Health tau xaiv rau hauv Green Bay, De Pere, Marinette, Kewaunee, Manitowoc, Sheboygan, Oconto Falls, Shawano, Eau Claire, Chippewa Falls thiab Rice Lake. Koj mam li txais cov ntawv qhia rau koj mus rau qhov chaw koj tau xaiv mus kuaj.   
 

Kuv puas yuav tag teem lub sij hawm?

Yuav tau teem, thiab yog nkag tau rau qhov chaw no, koj nyob rau qhov chaw yog lawm! Ntaus npe nkag rau hauv koj lub as khauj uas koj muaj nyob rau ntawm myprevea.com (lossis nias Sign Up Now (Cuv Npe Tam Sim No) los qhib lub as khauj). Ces, nias "COVID-19 Test" (“Kev Kuaj COVID-19") ua raws li kev taw qhia.
 

Kev kuaj no yuav kuaj li cas?

Kev kuaj COVID-19 kuaj sai sai thiab tsis mob li.  Peb ib tug neeg ua hauj lwm mam li siv tus pas rwb tsuag tsuag rau hauv ob sab qhov ntswg.  Qhov rwb no yuav tsis nkag tob.  (Yav dhau los, kev kuaj no yuav tsum tau rwb tob tob nkag rau hauv nruab nrab lub qhov ntswg mus rau tom lub qhov ncauj.  Yuav tsis toob kas kuaj li no lawm los qhia kom tau tseeb tseeb).
 

Yuav kuaj ntev li cas mam li kuaj tiav?

Kev kuaj tiav no mam li tau 2 mus rau 7 hnub. Tej lub sij hawm, kev kuaj tiav no yuav tau li 48 teev thiab.  Yog tias kuaj tiav es koj tsis muaj mob, mam li muab tso rau koj lub as khauj ntawm myprevea.com.  Yog tias kuaj tiav es muaj tus mob, peb mam li hu koj. 
 

Yog koj muaj lus nug ntxiv thiav xav nrog ib tug neeg tham:

Hu (920) 272-3540  rau kev nug txog kev kuaj nyob rau hauv Eastern Wisconsin.
Hu (715) 717-4582 rau kev nug txog kev kuaj nyob rau hauv Western Wisconsin.
 

Lus Ceeb toom:

Tsis txhob mus rau pem koj lub tsev kho mob me lossis tsev kho mob loj mus kuaj tus mob COVID-19.
Tsis txhob teem online lub sij hawm mus kuaj tus mob COVID-9 rau tom tsev kho mob me. 

Yog tias koj mob hnyav, hu 911.

Nkag rau qhov page no mus saib tag nrho cov ntawv pab uas txhais lus Hmoob: https://wwwn.cdc.gov/pubs/other-languages?Search=hmong&Sort=Lang%3A%3Aasc